Passend onderwijs is een levend verhaal!

Alleen samenwerken werkt

1. Doelen
2. Samenwerkingsverbanden
3. Passend onderwijs en ouders
4. Tien verhalen uit de praktijk
5. Samen leren leven

1 Doelen
Vrijwel iedere leerling maakt in zijn of haar ontwikkeling wel eens iets mee waardoor het minder gaat. Dat kan ertoe leiden dat een kind moeilijk(er) leert. Meestal komt dat na verloop van tijd vanzelf weer goed. Soms niet. Dan is er hulp nodig. Passend onderwijs heeft als doel ervoor te zorgen dat ieder kind zich maximaal kan ontplooien, ook als dat extra zorg of ondersteuning vraagt. Daarbij gaat het erom wat een leerling wél kan, anders dan wat hij of zij niet kan.  www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs/doelen-passend-onderwijs

Scholen hebben de plicht te kijken hoe ze voor iedere leerling een passend onderwijsaanbod kunnen realiseren. Extra hulp of aandacht, bijvoorbeeld bij het leren leren, taal, Engels of wiskunde. Of een aanbod voor langdurig zieke kinderen of nieuwkomers. Het kan ook gaan om zwaardere vormen van ondersteuning. Begeleiding van kinderen met gedragsstoornissen of van kinderen met lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen.

Passend onderwijs wil het liefst dat elke leerling, eventueel met extra ondersteuning, onderwijs kan volgen op een reguliere school. Natuurlijk blijft het (voortgezet) speciaal (basis)onderwijs bestaan, maar als passend onderwijs goed werkt, hoeven daar minder leerlingen naartoe.

2 Samenwerkingsverbanden
Om ervoor te zorgen dat kinderen en jongeren het onderwijs krijgen dat nodig is, hebben de scholen in het primair en voortgezet onderwijs samenwerkingsverbanden gevormd.

Wij hebben een maatschappelijke opdracht: ervoor zorgen dat alle kinderen in onze regio’s passend onderwijs krijgen. Zodat elk kind en elke jongere op een gezonde wijze kan participeren in onze samenleving.

We ondersteunen de scholen hierbij. Daarnaast werken we ook nauw samen met gemeenten omdat kinderen en jongeren naast passend onderwijs vaak ook jeugdhulp of andere zorg nodig hebben.

Landelijk zijn er 152 samenwerkingsverbanden opgericht; 77 voor het primair onderwijs en 75 voor het voortgezet onderwijs. https://swv.passendonderwijs.nl/

De spelregels die de scholen met elkaar afspreken staan vermeld in het ondersteuningsplan (een voorbeeld). Hierin staat onder andere welke basisondersteuning elke school in de regio moet bieden, hoe de toewijzing van extra ondersteuning is georganiseerd en hoe de betrokkenheid van ouders en samenwerkingspartners is vormgegeven.

Daarnaast hebben samenwerkingsverbanden de taak te beslissen of een leerling wordt toegelaten tot een school voor speciaal (basis)onderwijs,(voortgezet) speciaal onderwijs, leerweg ondersteunend onderwijs of praktijkonderwijs.

3 Passend onderwijs en ouders
Elke school in Nederland heeft zorgplicht: de verantwoordelijkheid om iedere leerling een goede onderwijsplek te bieden.

Als een leerling een steun in de rug nodig heeft, dan kijkt de school samen met ouders wat er nodig is om weer verder te gaan, soms in combinatie met zorg en opvoeding.

Ouders zijn primair verantwoordelijk voor de opvoeding; de school is dat voor het onderwijs. Door samen te werken, versterken ouders en school elkaar.

4 Tien verhalen uit de praktijk
Sinds de start van passend onderwijs in 2014 zijn vele activiteiten en initiatieven ontplooid. Om u hiervan een indruk te geven zijn tien verschillende praktijkvoorbeelden uitgewerkt in korte filmpjes en verhalen. U krijgt een beeld hoe we het verschil willen maken voor leerlingen. Hoe we werken aan creatieve en praktische oplossingen voor soms gecompliceerde kwesties.

U zult zien dat er op allerlei niveaus samenwerking wordt gezocht. En dat is niet zonder reden. Passend onderwijs komt vooral goed van de grond als  samenwerkingsverbanden, gemeenten en partners in zorg en opvang de handen ineen slaan. Een goed afgestemde integrale aanpak levert meer op dan de som der delen.

Vooral samenwerking met jeugdhulp en met de gemeenten is van groot belang, onder meer om het aantal thuiszitters te verminderen.

Ook de samenwerkingsverbanden onderling werken nauw samen, met name om de overgang van primair naar voortgezet onderwijs.

5 Samen leren leven
Wij werken eraan dat alle kinderen en jongeren op een gelijkwaardige manier kunnen deelnemen aan de maatschappij. Dat ieder kind tot zijn recht komt en krijgt wat hij of zij nodig heeft.

Wij vinden het belangrijk dat scholen, ouders, jeugdhulp en andere professionals elkaar op het vlak van zorg en opvoeding steeds beter weten te vinden. Alleen door intensief samen te werken kunnen we inhoud geven aan een inclusieve samenleving.

Er zijn al veel mooie voorbeelden maar die samenwerking en verbinding kan nog verder worden verbeterd en ontwikkeld.

Onze droom is een samenleving waarin we samen leren leven. Een samenleving waarin kinderen en jongeren met en zonder beperking samen in dezelfde buurt onderwijs volgen dat aansluit bij hun individuele mogelijkheden.

Onderwijs dus voor iedereen. Onderwijs dat weet in te spelen op wat elk  kind of jongere nodig heeft om te leren en zich te ontwikkelen. Zodat elk kind blij is met wat hij leert en met de omgeving waarin hij/zij opgroeit.